Drejtoratit për Arsim dhe Kulturë

Sokoli bëri këtë kërkesë për Komuna e Deçanit

Kërkesa ishte e suksesshme.

Prej: Sokoli

4 Maj 2013

Të nderuar Komuna e Deçanit,

Në lidhje me hulumtimet e tona, ankesat e qytetarëve janë në
drejtim të organeve drejtuese të
Kuvendit Komunal, dhe meqenëse ju jemi drejtuar edhe më parë por
nuk kemi marrë përgjigje pozitive nga ana juaj,ne ju drejtojmë këtë
kërkesë
duke u bazuar mbi LIGJIN Nr. 03/L-215, PËR QASJE NË DOKUMENTE
PUBLIKE: Neni 1,
Neni 4, Pika 1, 2, 3 dhe Neni 7, Pika 8 i këtij ligji, që të na
mundësohet qasja në informacionet/
dokumentet si më poshte:

1) Lista e personelit Arsimor në nivel Komunal (lista e punëtorëve
të arsimit), duke përfshirë të
gjitha nivelet.

Me nderime,

Sokoli

Vegza e kësaj kërkese

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Komuna e Deçanit: