Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Institucionet qendrore

Institucionet lokale

Institucionet e pavarura

Ndërmarrjet publike

Gjykatat

Arsim

Shëndetësi

Të tjera

A po mungon ndonjë autoritet publik?

Listo të gjitha autoritetet (CSV)

Autoritetet publike

U gjetën 7 autoritete publike - në kategorinë e ‘Kompanitë e ujësjellësit’

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A. Pejë 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava Sh.A. Gjilan 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A. Prizren 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica Sh.A. Mitrovicë 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A. Gjakovë 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit ‘Bifurkacioni’, Sh.A., 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. Prishtina 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.

Nuk mund të gjen autoritetin që dëshiron?