Autoritetet publike

U gjetën 144 autoritete publike -

Administrata Tatimore e Kosovës i quajtur edhe ATK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Agjencia e Statistikave të Kosovës i quajtur edhe ASK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Agjencia Kadastrale e Kosovës 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Agjencia Kosovare e Privatizimit i quajtur edhe AKP.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Agjencia Kosovare e Pronës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit i quajtur edhe AKK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Agjencia për Barazi Gjinore i quajtur edhe abgj.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 27 Tetor 2012.
Agjensioni i Kosovës për Produkte Medicinale i quajtur edhe AKPM.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 30 Tetor 2012.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës i quajtur edhe ASHAK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Ankara Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Berlin Ambasada e Republikës së Kosovës në Gjermani
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Bern Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Bruksel Ambasada e Republikës së Kosovës në Belgjikë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Budapest Ambasada e Republikës së Kosovës në Hungari
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Hagë Ambasada e Republikës së Kosovës në Holandë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Londër Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërine e Bashkuar
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Paris Ambasada e Republikës së Kosovës në Francë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Romë Ambasada e Republikës së Kosovës në Itali
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup Ambasada e Republikës së Kosovës në Maqedoni
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Sofje Ambasada e Republikës së Kosovës në Bullgari
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Stokholm Ambasada e Republikës së Kosovës në Suedi
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Tiranë Ambasada e Republikës së Kosovës në Shqipëri
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Vjenë Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Washington, DC Ambasada e Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Zagreb Ambasada e Republikës së Kosovës në Kroaci
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 17 Prill 2012.
Autoriteti i Aviacionit Civil i quajtur edhe AAC.
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 30 Tetor 2012.
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit i quajtur edhe ART.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Banka Qendrore e Kosovës i quajtur edhe BQK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Dogana e Kosovës 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Gjykata Kushtetuese 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Hekurudhat e Kosovës i quajtur edhe HK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Institucioni i Avokatit të Popullit 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Instituti Gjyqësor i Kosovës 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Instituti i Kosovës për Administratë Publike i quajtur edhe IKAP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 27 Tetor 2012.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës i quajtur edhe KGJK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 27 Tetor 2012.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore i quajtur edhe KKTK.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 27 Tetor 2012.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës i quajtur edhe KPMSHCK.
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Këshilli Prokurorial i Kosovës 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 27 Tetor 2012.
Komisioni i Pavarur për Media i quajtur edhe KPM.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale i quajtur edhe KPMM.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i quajtur edhe KQZ.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik i quajtur edhe KRPP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë Sh.A. 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania e Ujitjes Radoniqi-Dukagjini Sh.A. 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania për Menaxhimin e Deponive 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti Sh.A. Pejë 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati Sh.A. Gjakovë 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni Sh.A. Prizren 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia Sh.A. Ferizaj 2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A. Prishtinë 2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave SH.A. Gjilan 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti Sh.A. Mitrovicë 2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A. Pejë 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava Sh.A. Gjilan 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A. Prizren 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica Sh.A. Mitrovicë 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A. Gjakovë 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit ‘Bifurkacioni’, Sh.A., 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. Prishtina 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Deçanit 8 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Dragashit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Ferizajt 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Fushë Kosovës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Gjakovës 4 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Gjilanit 2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Gllogocit (Drenasit) 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Graçanicës 2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Hani të Elezit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Istogut 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Junikut 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Kaçanikut 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Kamenicës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Klinës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Kllokotit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Lipjanit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Malishevës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Mamushës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Mitrovicës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 26 Tetor 2012.
Komuna e Novobërdës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Obiliqit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Parteshit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Pejës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Podujevës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Prishtinës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Prizrenit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Rahovecit 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Rranillugut 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Shtërpces 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Shtimes 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Skenderajt 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Therandës 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Vitisë 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Komuna e Vushtrrisë 1 kërkesë e bërë.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A. i quajtur edhe KEK.
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Kuvendi i Kosovës i quajtur edhe =.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.
Ministria e Administratës Publike i quajtur edhe MAP.
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më 29 Mars 2012.

Nuk mund të gjen autoritetin që dëshiron?