Përcjell aktivitetin e këtij autoriteti

Janë 0 persona duke e përcjell këtë autoritet

Më shumë për këtë autoritet

Ueb sajti i autoritetit
Shiko adresën e emailit për Informata Zyrtare

Kërkesa për informata zyrtare për

Agjencia Kosovare e Pronës

Institucion i pavarur

Bëj një kërkesë të re për informata zyrtare për Agjencia Kosovare e Pronës  Fillo

1 Kërkesë për informata zyrtare për Agjencia Kosovare e Pronës

 
List of Properties
Kërkesë dërguar te Agjencia Kosovare e Pronës nga james michael dupont me 20 Shtator 2012.
Tepër e vonuar.
can you please provide to me a list of properties in a structured format, for example xml, kml or csv. Yours faithfully, James Michael DuPont

Vetëm kërkesat që janë bërë me InformataZyrtare janë të shfaqura.